Ruilvoorwaarden

(English below)

Artikel 12 - Verzakingsrecht (ruilen en retourneren)

1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, heeft de koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop. Dit recht kan worden uitgeoefend zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) dagen, ingaande op de dag van ontvangst van de goederen. Alle verzendkosten blijven echter ten laste van de koper en worden in geen geval terugbetaald.

Ingeval de koper aan zijn aankoop verzaakt, dan moet hij The Compounds per email verwittigen thecompoundsband@gmail.com en de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar : 

The Compounds Grahamstraat 26 1973RB IJmuiden

2. Indien de koper gebruik maakt van het recht op teruggave kan hij kiezen voor geldteruggave van het aangekochte product of voor het ruilen van het betreffende product. Alle verzendkosten van het te ontvangen en/of terug gestuurde product voor rekening van de koper. De terugzending door de koper moet gebeuren op de dag wanneer het verzakingsrecht wordt uitgeoefend.

3. De consument heeft geen verzakingsrecht voor digitale muziek. Fysieke muziek kan alleen in gesealde, originele retailverpakking geretourneerd worden. Gesigneerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

3.1 Kleding uit de aanbieding (EP combo pakket) kan enkel worden geruild, u ontvangt hiervoor géén geld terug. Aanbiedngen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4. Beschadigde, bevuilde en reeds gebruikte producten worden noch teruggenomen, noch geruild. Goederen die te laat worden terug gestuurd zullen niet worden geruild en/of terug betaald.

5. The Compounds kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van goederen in transit.

6. Om een artikel retour te sturen stuur u een mail naar eerder genoemd emailadres. Hierop ontvangt u het retourformulier en verzendinstructies.

7.  Verkeerde maat besteld?

Het kan gebeuren dat u van een bepaald artikel de verkeerde maat heeft besteld of het artikel past niet. Om zo snel mogelijk wel de goede maat bij u binnen te krijgen is de omruilprocedure heel simpel. Bestel de gewenste maat opnieuw in onze webshop en wij verzenden uw bestelling weer naar u. Het artikel wat u wilt omruilen kunt u met het ruilformulier voldoende gefrankeerd en binnen 14 dagen terugsturen naar het retouradres. Wij storten het geld direct terug op uw bankrekening. De retourzending en nieuwe bestelling staan los van elkaar.

Terms of exchange

 

Article 12 - Right to cancel (exchange and return)

 

1. In the context of distance selling to consumers falling within the scope of the Law of July 14, 1991, the buyer has the right to inform the seller that he is canceling the purchase. This right can be exercised without payment of a fine and without giving a reason within fourteen (14) days, starting on the day of receipt of the goods. However, all shipping costs remain the responsibility of the buyer and are never reimbursed. In the event that the buyer forfeits his purchase, he must notify The Compounds by email thecompoundsband@gmail.com and return the goods at his own risk and expense to: The Compounds Grahamstraat 26 1973RB IJmuiden

2. If the buyer makes use of the right to return, he can opt for a refund of the purchased product or for exchanging the product concerned. All shipping costs of the product to be received and / or returned are at the expense of the buyer. The return by the buyer must take place on the day when the right of withdrawal is exercised. 3. The consumer has no right of withdrawal for digital music. Physical music can only be returned in sealed, original retail packaging. Signed items cannot be returned.

3. Clothing from the offer (EP combo package) can only be exchanged, you will not receive a refund for this. Offers are valid while stocks last.

4. Damaged, soiled and already used products are neither taken back nor exchanged. Goods that are sent back too late will not be exchanged and / or refunded.

5. The Compounds cannot be held responsible for loss of goods in transit.

6. To return an item, send an email to the aforementioned email address. You will receive the return form and shipping instructions on this.

7. Wrong size ordered? It may happen that you have ordered the wrong size of a certain item or the item does not fit. To get the right size as quickly as possible, the exchange procedure is very simple. Order the desired size again in our webshop and we will send your order to you again. You can return the item you want to exchange with sufficient exchange and return it to the return address within 14 days. We will immediately refund the money to your bank account. The return shipment and new order are separate from each other.